info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRİYOR?

Bu makalemizde Petrol Piyasası Yapılacak Denetimler Hakkındaki Yönetmelik Değişikliği Neler Getiriyor?sorusunu cevaplayacağız.

“Petrol Piyasası Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.06.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelik Enerji Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

Peki; Petrol Piyasası Yapılacak Denetimler Hakkındaki Yönetmelik Değişikliği Neler Getiriyor?

28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine geçici durdurma ve ihtara ilişkin bentler eklenmiştir.

Yönetmelik değişlikliği ile hangi durumların geçici durdurma ve ihtar kapsamına gireceği belirlenmiştir. Bu durumda;

Geçici durdurma: İhtara rağmen mevzuata aykırılığın giderilmemesi veya ihtara konu fiilin 2 yıl içerisinde tekrar edilmesi veya niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını gerektiren fiillerin tespiti durumunda, yürütülen faaliyetin durdurulmasını

İhtar: Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan mevzuata aykırılığın 30 gün içinde düzeltilmesinin veya tekrar edilmemesinin ilgilisine tebliğini ifade edecektir.

Denetim yapmak ile görevlendirilen kurum personelinin yetkileri hakkında düzenleme yapılmıştır.

Petrol Piyasası Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine (a) bendi eklenmiştir. Bu değişiklik ile denetim yapmak ile görevlendirilen kurum personeli; denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı incelemeye, bu emtiadan numune almaya ve gerektiği takdirde bu tesis ve işletmeleri ihtar etmeye, geçici olarak mühürlemeye ve mühürleri kaldırmaya veya yetkilendirildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya yetkili hale gelmiştir.

Petrol Piyasası Lisans sahibinin piyasa faaliyetlerinin geçici durdurulması ile ilgili madde hükmü yeniden düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 17. maddesinin 9. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile ;Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını gerektiren ya da kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca geçici olarak durdurulabilecektir.

İhtar, Geçici Durdurma ve Lisans İptali ile ilgili hükümler Değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 19. maddesinde düzenlenen ihtar, geçici durdurma ve lisans iptaline ilişkin düzenleme değişikliğe uğramıştır. Bu düzenleme ile,

Lisans sahibi kişilere aykırılığın giderilmesi konusunda verilecek ihtar ve süresi

 • Lisans sahibi kişiler hakkında Kanuna, ikincil mevzuata, lisans hükümlerine veya Kurul kararlarına aykırı davranılması halinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi ve/veya tekrar edilmemesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir ve durum tutanakla veya yazılı olarak kayıt altına alınır. 

Mevzuata aykırı fiilin düzeltilmediğinin tespiti

 • Mevzuata aykırı fiilin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili tarafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda Kurum veya ilgili kuruluş tarafından tespit edilir.

Mevzuata aykırı fiilin düzeltilmemesi halinde faaliyetinin geçici durdurulması ve devamı

 • Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır. Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına devam edilir ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz.
 • Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır.
 • Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde geçici durdurma hali sona erdirilir.

İhtar ve geçici durduma işlemlerini yerine getirecek kuruluşlar

 • İhtar işlemleri ilgili Daire Başkanlıkları veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılır. Geçici durdurma ve geçici durdurmanın sonlandırılması işlemleri ise Denetim Dairesi Başkanlığı ya da Denetim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yerine getirilir.
 • Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
 • Bu madde kapsamında yapılacak geçici durdurma işlemleri 17 nci maddede belirtilen esaslar uyarınca yapılır. Faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde geçici durdurma işlemi ise Kurum internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilir.

Ön Araştırma ve Soruşturmaya ilişkin madde eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere 19/A maddesi eklenmiştir.

Hangi koşullarda ön araştırma yapılmasına karar verileceği hususu

 • Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Kanuna, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin hükümlere, ikincil mevzuata, lisans hükümlerine, Kurul kararlarına aykırı hareket etmesi veya niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan fiiller ile 19 uncu madde kapsamında yapılan geçici durdurma işlemine rağmen düzeltmedikleri faaliyet ve işlemler nedeniyle ilgilisi hakkında, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilir.

Ön araştırma usulu

 • Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.
 • Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.

Kararların Tebliği ve Para Cezalarının Tahsiline ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili” hususlarının düzenlendiği 27 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Bu düzenleme ile

 • İdari para cezalarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.
 • Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.

Tebligata ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Tebligata ilişkin hususların belirtildiği Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü tebligat, lisansı yürürlükte olan kişilerin öncelikle Kuruma bildirdiği Elektronik Tebligat adresine yapılır. Elektronik Tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.
 • Lisansı olmayan, sonlandırılmış veya iptal edilmiş kişilere yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 • Aynı Yönetmeliği’n 21 üncü maddesinin “Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma” başlığı “Soruşturmaya başlama” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 24 üncü “Kurul Kararları” hakkındaki maddesinin  üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi “Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması” ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply