info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption
limited-şirkette-ortaklıktan-çıkma

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma-2020

Limited Şirket,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573-644 hükümleri arasında düzenlenmiş olan ticaret şirketlerinden-şirket türlerinden bir tanesidir.

Sermaye şirketi olmasına rağmen ortaklar asındaki karşılıklı güvene dayalı olarak yürütülen limited şirketler, ülkemizde en yaygın olan şirket türüdür. Limited şirketlerde ortaklıktan çıkma ve çıkarılma, ortakların payın devri dışında, ortaklıktan ayrıldığı bir durumdur.

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma

Şirketten Çıkma Durumu 3 şekilde gerçekleşebilir:

1. Şirket Sözleşmesinin Ortaklara Limited Şirketten Çıkma Hakkı Tanıması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  638/1 hükmüne göre;”Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.” Buna göre şirket ortaklarından biri, şirket esas sözleşmesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi ile birlikte, limited şirketten çıkabilir.

 

Mesala, şirket ana sözleşmesinde sebepsiz ve şartsız tek taraflı irade beyanı ile çıkma hakkı öngörülmüşse, bu durumda ortak tek taraflı irade beyanı ile yani çıkma iradesini şirkete beyan ettikten sonra şirketten ayrılabilir.

2. Limited Şirket Ortağının Haklı Sebebe Dayalı olarak Limited Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası ile Mahkemeden Talep etmesi

 Limited şirketten ayrılmak isteyen ortak, haklı sebebin varlığı halinde mahkemeye ortaklıktan çıkma talepli dava açabilir. Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma hususunda mahkeme bir karar verecektir. Bu durumda önemli olan husus haklı sebebin varlığının tespitidir. Bu dava sonucunda, haklı sebebin varlığı tespit edilirse,  mahkeme kararı ve mahkeme sonucu ile ortağın limited şirketten çıkmasına karar verilir.

Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma davasındaki ” haklı sebep” ne anlama gelmektedir?

Haklı sebep, ortakların ortaklık şeklinde bir araya gelmelerini fiili ve şahsi sebepler ile ortadan kaldırarak, ortaklığın amacının gerçekleşmesini güçleştiren ya da imkansız hale getiren hallerin bütünüdür.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2016/4398 E.  2017/2567 K.  2.5.2017 T. kararında “Dava,şirket ortaklığından haklı sebeplerle çıkmaya ilişkindir. Tarafların iddia ve savunmaları ve oluşan fiili durum gözetilerek, mahkemece, şirketin iki ortağı arasında tanzim edilen protokol hükümlerinin gereklerinin yerine getirilip getirilmediği üzerinde durulup davacının protokol gereklerini yerine getirmiş olduğuna kanaat getirildiği takdirde bu hususun davacı yan için ortalıktan çıkma istemi bakımından haklı sebep oluşturup oluşturmayacağı irdelenerek bir karar verilmesi gerekir.” Şeklinde kararı mevcuttur.

3. Çıkmaya Katılma Hakkı

Türk Ticaret Kanunu’nun 639. Maddesi ile Limited şirketlerde ortaklıktan çıkmaya katılma hakkı verilmiştir.

Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir.

Böyle bir durumda ortaklıklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istediği veya haklı sebeplerden olayı çıkma davası(ortaklıktan ayrılma davası) açtığı taktirde, müdür ve ya müdürler gecikmezsiniz diğer ortakları bundan haberdar ederler.

Çıkmaya katılma hakkından yararlanmak isteyen ortak ne yapmalıdır?

Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde;

  • Şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden geçerli ise, çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek
  • Ya da açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılmak hakkına sahiptir.

Burada önemli olan husus, kişisel bir sebepten dolayı şirketten çıkmak isteyen orta ğın bu durumu diğer ortaklar ile alakalı değil ise çıkmaya katılma hakkından yararlanamayacağıdır.

Dava sonuçlanıncaya kadar ortaklıktan doğan hak ve borçların dondurulması sebebi ile ihtiyadi tedbir kararı talep edebilir miyiz?

Evet. Türk Ticaret Kanununu’nun 638/2 hükmü uyarınca, “Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.” Düzenlemesi ile ortakların hak ve borçları da güvence altına alınmış olur.

 

Withdrawal Partnership in Limited Liability Companies

Limited şirketler ile ilgili diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply