info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption
Konut Finansman Sözleşmesi

Konut Finansman Sözleşmesi

Konut Finansman Sözleşmesi Nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un( “TKHK” ) 32. Maddesinde düzenlenmiş olan Konut Finansmanı Sözleşmesi; konut edinmeleri gayesiyle tüketicilere kredi kullandırılması; konUtun finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralaması, sahip oldukları konutların güencesi altında tüketicilere kredi kullandırılması ve kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

Konut Finansman Sözleşmesi Temel Hususlar

  1. Sözleşme Şekil Şartı: Konut finansman sözleşmesi yazılı sözleşme yapılmadıkça geçerli değildir. Ne var ki geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini de ileri süremez. Tiketici sözleşmesinin bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcı ile tüketiciye  verilecektir.
  2. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü:TKHK’nın 33. maddesi uyarınca; Konut finansman kuruluşu, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye vermek zorundadır.
  3. Temerrüt: TKHK’nin 34. Maddesi uyarınca, Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
  4. Faiz oranı: TKHK’nin 36. Maddesi uyarınca; Tüketici aldığı kredi karşılığında faiz ödemekle yükümlü olup, faizin türü basit faizdir. Bileşik faiz uygulaması yasaklanmıştır. Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralamada ise kira bedellerinin ana parayı aşan kısmı faiz olarak kabul edilir.
  5. Erken ödeme: TKHK’nin 37. maddesi uyarınca; Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.
  6. Sigorta: TKHK’nin 38. Maddesi uyarınca; Tüketici yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borça tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

 

 

 

Leave a Reply